Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-048280, Adószám: 25087910-2-41 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett  eOldal (http://www.eoldal.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy eOldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Central Médiacsoport Zrt. valamint az eOldal regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő szerződés. A regisztrációval, valamint a csomagelőfizetéssel létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződéskötés nyelve: a magyar.

2. A Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A felhasználási feltételek legfrissebb változata a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

3. Az eOldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi szabályzat, Súgó, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

4. Bármely, eOldaltól különböző weboldal (pl. Facebook.com, stb.), az eOldal-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja tárhelyszolgáltatás biztosítása egy adott, az eOldal által biztosított aldomainhez (www.valami.eoldal.hu) kapcsolódóan (továbbiakban: alapszolgáltatás vagy weboldal). Az alapszolgáltatás négy különböző csomagban (továbbiakban: tárhelycsomagok) vehető igénybe aszerint, hogy a tárolható adatok mennyisége és a felhasználói funkcionalitás miként alakul, és részét képezi a weboldal elkészítéséhez szükséges, meghatározott megjelenítési sablonok használatának és a működéshez szükséges szoftver felhasználásának lehetősége. Egyes tárhelycsomagokhoz kapcsolódóan további megjelenítési sablonok ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe.

2. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált domain társítását kérje a Felhasználó az alapszolgáltatáshoz. Ebben az esetben a Felhasználó weboldala nem csak az eOldal által biztosított aldomainen keresztül érhető el, hanem a hozzá társított, domainregisztrátornál regisztrált domainen is (továbbiakban: domain hozzárendelés). Ekkor a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges aldomain böngészőbe történő beírásakor automatikus átirányítás történik a regisztrált domainra. Amennyiben a Felhasználó az alapszolgáltatáson túl igénybe kívánja venni a domain hozzárendelést is, arra kizárólag domainregisztrációs partnerünk (továbbiakban: domainszolgáltató) domainregisztrációs szolgáltatásának az eOldal adminisztrációs felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban: kiegészítő szolgáltatás). A domainszolgáltatóról és szolgáltatásáról részleteket itt tudhat meg: http://www.sybell.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy a kiegészítő domain regisztrációszolgáltatás és az alapszolgáltatás egymástól függetlenül létező szolgáltatások, amelyek domain hozzárendelés szolgáltatásunk által kapcsolódnak össze, azonban ez nem eredményezi azt, hogy a Felhasználó választása vagy az egyik szerződés bármely okból történő megszűnése folytán az alapszolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatás a későbbiekben ne lehetnének egymástól függetlenül igénybe vehetők.

3. Az alapszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára érhető el.

4. A Szolgáltatás vezérlőpultján keresztül elérhető ePapírbolt webáruházat külső partner, a Whumm Kft. üzemelteti. A webáruház működésével kapcsolatos szerződések létrejöttéért, teljesítéséért, a panaszügyintézésért, a termékekkel kapcsolatos jótállásért, szavatosságért a webáruház üzemeltetője felel, a Szolgáltató felelőssége ebben a körben kizárt. Az eOldal regisztráció megszűnése nem hat ki az ePapírbolt webáruház üzemeltetőjével létrejött szerződésekre (ideértve a regisztrációt) és a webáruházban leadott rendelésekre.

5. A Szolgáltatás keretében létrehozott weboldalak használatához, megtekintéséhez a Szolgáltatónál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen Szerződés szabályai – különösen a weboldal keretében a weboldal látogatója által közzétett tartalmak (pl. hozzászólások, termékértékelések) tekintetében a Tartalmi szabályzatban foglalt rendelkezések – ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak. A jelen felhasználási feltételek 1. számú mellékletét képező Tartalmi szabályzat a Szolgáltatás keretében működtetett weboldalak Felhasználóira és látogatóira egyaránt irányadó.

6. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eOldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az eOldalon és az egyes weboldalakon a Szolgáltató által elhelyezett (lásd: III.4. pont), (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

8. A Felhasználó a Szolgáltatás működéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben jogosult a választott aldomain alatt elérhető weboldalt működtető szoftvert felhasználni (futtatni) a Szerződés időbeli hatálya alatt. A grafika- és szoftverhasználat – az egyes tárhelycsomagokhoz kapcsolódóan ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető megjelenítési sablonok kivételével – az Ingyenes csomag esetén díjtalan, a Plusz, Üzleti és eShop csomagok tekintetében az előfizetési díj tartalmazza a felhasználás díját.

9. A Szolgáltató a Szerződést, az abból eredő jogainak és kötelezettségeinek összességét bármikor jogosult a Szerződésbe belépő harmadik személyre átruházni, a Felhasználó ehhez a Szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával előzetesen hozzájárul.

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció

1. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A Felhasználó egyedi azonosítása a Felhasználó által választott eOldal által biztosított aldomain név alapján történik. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan, az eOldal által biztosított aldomain nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció 30 napon belüli megerősítése szükséges a Felhasználó által megadott e-mail címre érkező aktiváló e-maillel. A regisztrációval egyidőben nyilvánossá válik a Felhasználó weboldala az általa választott aldomain alatt, a regisztráció megerősítésének hiányában azonban 30 nap elteltével törlődik.

Regisztrálni létező Facebook regisztrációval is lehet, amely esetben a regisztrációhoz és az eOldal egyes Facebook funkcióihoz (lásd IV.3. pont) szükséges adatok eOldal által történő ellenőrzésének lehetőségét és az adatok átadását a Facebook Inc.-nél kell engedélyezni. Ennél a regisztrációnál meg kell adni a Facebook belépési adatokat ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen, hogy létező e-mail címmel történik a regisztráció. Egy Facebook felhasználó legfeljebb 5 alkalommal regisztrálhat, azaz 5 aldomain alatt hozhat létre és üzemeltethet weboldalt. Facebook regisztráció esetén a Felhasználó gyorsabban kapcsolhatja össze Facebook fiókját az eOldalon létrehozott weboldalával (lásd IV.3. pont).

2. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen felhasználási feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó szerződésszegése, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelzése, vagy valamely bíróság, hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói weboldalt és azt ott tárolt adatokat, tartalmat.

3. A Szolgáltatás egyes elemei ellenérték fejében vehetők igénybe. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető szolgáltatásokat csak 14 éven felüli Felhasználók vehetik igénybe.

a. Az alapszolgáltatás díjfizetés ellenében igénybe vehető elemeinek ellenértékét többféleképpen egyenlítheti ki, erről és a konkrét díjakról tájékoztatást itt olvashat: http://www.eoldal.hu/arlista

b. A kiegészítő szolgáltatás (beleértendő a domain hozzárendelést is) igénybevételének díját a domainszolgáltató partner határozza meg, és a díj a domainszolgáltatónak fizetendő. A konkrét díjakról tájékoztatást itt olvashat: http://www.eoldal.hu/arlista

A Megrendelő a Weboldalon keresztül történő megrendelésének megtételével (a megrendelés lezárásával és „elküldésével” aszerint, hogy a form mint tüntet fel, a „Megrendelem” gombra kattintással) (i) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-et és az abban hivatkozott valamennyi dokumentumot, szabályzatot (Pld.: a Central Előfizetői Általános Szerződési Feltétele és az abban hivatkozott dokumentumok és szabályzatok, ide értve az ezen Előfizető ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő társaságok szabályzatait is, a Central Adatkezelési Tájékoztatója, a Central fizetési szolgáltatójának [módosulás hiányában az OTP Mobil Kft.] feltételeit és szabályzatait, ide értve különösen az itt hivatkozott fizetési szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját [http://simplepay.hu/vasarlo-aff/] továbbá az ÁSZF szerint hivatkozott, a Weboldalon az érintett termékre és/vagy cselekmény megtételére és teljesítésére irányadóan rögzített és közölt Central, és a Central megbízásából eljáró társaságok által meghatározott (pld.: Central fizetési szolgáltató) feltételeket,

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Central, sem a SimplePay nem fér hozzá.

Az ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások megrendelésének menetéről az ügyfélkapu oldalán a "Fizetéssel és rendeléssel kapcsolatos információk" menüpont és almenüpontjai és a http://www.eoldal.hu/arlista/reszletek oldal alatt tájékozódhat az igénybevett szolgáltatás típusától függően.

4. A Felhasználó beleegyezik, hogy a létrehozott weboldalon, amennyiben az az Ingyenes tárhelycsomag keretében működik, a Szolgáltató reklámokat helyezzen el.

5. A Felhasználó a regisztrációval hozzáférést kap azon adminisztrációs rendszerhez, amelyben a weboldal tartalmát, megjelenését és egyéb tulajdonságait meghatározhatja.

IV. A Szolgáltatás részletei

1. Az egyes tárhelycsomagok jellemzőinek részletes leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás a http://www.eoldal.hu/arlistareszletek/ oldalon olvasható. Az egyes tárhelycsomagok elnevezései: Ingyenes csomag, Plusz csomag, Üzleti csomag, eShop csomag.

2. Az eShop tárhelycsomagban webáruház üzemeltetésére alkalmas sablon és szoftver felhasználása (továbbiakban: eShop) biztosított. Az eShop csomag Felhasználója az adminisztrációs rendszerben aktiválhatja a webáruház funkciót és állíthatja be webáruháza jellemzőit – így különösen, de nem kizárólagosan a fizetési és szállítási módokat és költségeket, a megrendelések sorszámozását, az egyes termékekre vonatkozó alapadatokat (alapegység, nettó ár, ÁFA tartalom, szavatosság, stb.) –, adhatja meg üzemeltetői adatait, és szerkesztheti meg üzletszabályzatát. Az eShop csomagban rendeléskezelés, termékkatalógus kezelés, adatkezeléshez támogató rendszer, statisztikai adatok, a webáruház üzletszabályzatának elkészítéséhez segédlet, hírlevél funkció, sablon rendszerüzenetek, szállítólevél kiállítási lehetőség érhető el. A Szolgáltató másolati példányt küld egyes, a webáruház működtetése során a Felhasználó által saját felhasználói részére küldött üzenetről a Felhasználó által a webáruház működéshez megadott email címére. Az eShop-ról és annak beállításairól itt olvashat bővebben: http://sugo.eoldal.hu/tetel/eshop_webaruhaz

3. A regisztrációval és a felhasználói weboldal/webáruház létrehozásával kapcsolatos gyakran felmerülő kérdésekre itt talál választ az ügyfélkapu weboldalán. Bővebb segítség a funkciók használatával kapcsolatban a súgóban található. Az adminisztrációs rendszer használatával és a weboldal kialakításával kapcsolatban segítséget az ugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címen, valamint az ügyfélkapun és a Súgón keresztül is kérhet.

4. A Facebook közösségi oldalon létrehozott felhasználói profil és az eOldalon létrehozott weboldal csatlakoztatható. Az összekapcsolás létrehozásához, a Facebook funkciókhoz szükséges adatok eOldal által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok átadását a Facebook Inc.-nél kell engedélyezni. Egyes Facebook funkciók a fiókok összekapcsolása nélkül is elérhetőek (pl. Facebook Like gomb elhelyezése a weboldalon). Facebook belépés választása esetén a Felhasználót belépett státusz fogadja a Facebook oldalon (is). A Facebook funkciókról itt olvashat bővebben: http://sugo.eoldal.hu/osszegzes?text=facebook.

A Felhasználó és bármely más látogató a regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a valós adatokat tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre aktiváló linket küld, a feliratkozás az aktiváló link lekattintásával történik meg. A Hírlevélről a Hírlevél alján található link lekattintásával lehet leiratkozni, továbbá a Szolgáltatónak küldött postai vagy elektronikus levélben, valamint az ügyfélkapun keresztül is visszavonható a hozzájárulás.

5. A domain hozzárendelésről itt olvashat részletesen: http://www.eoldal.hu/arlista/reszletek/#domain-hozzarendeles

V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

1. Az Ingyenes csomagot használó Felhasználó köteles a weboldalát az adminisztrációs rendszeren keresztül rendszeresen látogatni. A Szolgáltató rendszeres időközönként figyelmeztetést küld a Felhasználónak belépése elmulasztásáról. Szolgáltató az inaktív Felhasználók ingyenes weboldalait zárolja, amennyiben a weboldal Felhasználója értesítés ellenére összesen legalább 3 hónapon át nem lép be fiókjába és weboldalának látogatottsága havi 20 alatt van, majd 9 napot követően törli a weboldalt a regisztrációval együtt. A zárolt weboldal tartalma már nem menthető le. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vett alapszolgáltatások esetében a Felhasználót nem terheli belépési kötelezettség, a díjfizetéssel érintett időszakban a weboldal - amennyiben egyéb feltételek ezt nem akadályozzák - elérhető.

2. A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen Szerződésbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik, amely nem felel meg a weboldalra irányadó fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi előírásoknak, vagy amely tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak illetve piaci magatartásnak minősül. A Tartalmi szabályzatban meghatározott tartalmi korlátozások minden Felhasználóra és a weboldalak látogatóira is kötelezőek. Minden Felhasználó köteles az általa létrehozott weboldalon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, és a Tartalmi szabályzat betartására, valamint betartatására, a Tartalmi szabályzatba ütköző tartalmak azonnali eltávolítására. Látogatói tartalmak (pl. hozzászólás, termékértékelés) közzétételének engedélyezése esetén, a Felhasználó IP cím blokkolásával akadályozhatja meg, hogy a visszatérően jogsértő tartalmat elhelyező weboldal látogató újabb tartalmat helyezzen el weboldalán. A Felhasználó weboldala zárolásra kerülhet, ha a Tartalmi szabályzatába ütközően használja a Szolgáltatást, tartja fenn weboldalát. A tiltott tartalmak felsorolását itt találja: http://eoldal.hu/tartalmiszabalyzat

3. A 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalom, valamint a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: bizonyos gyógyszer- vagy dohányreklám) csak jelszavas belépéssel korlátozott weboldal keretén belül tehető közzé. A Plusz, az Üzleti és az eShop csomag előfizetéssel rendelkező Felhasználónak lehetősége van a weboldal teljes vagy részleges lezárására is, így a weboldalt csak azon látogatók fogják elérni, akiknek előzőleg jelszavas hozzáférést ad a Felhasználó. Az Ingyenes csomagot használó Felhasználók a 30 napos próbaidőszak alatt zárhatják csak le jelszóval weboldaluk.

4. Az eShop csomag Felhasználója mint a webáruház üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal tartalma, működése és annak üzletszabályzata a fogyasztóvédelmi, elektronikus kereskedelmi jogi, reklámjogi valamint versenyjogi előírásoknak és egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve a forgalmazott termék árusítására, szolgáltatás nyújtására vonatkozó rendelkezéseknek megfeleljen (pl. panaszkezelés, számviteli szabályok betartása, szükséges hatósági bejelentések megtétele, hatósági engedélyek beszerzése, korhatárra vonatkozó rendelkezések betartása, árak megfelelő feltüntetése, stb.). Az eShop csomag Szolgáltatásban elérhető egyes sablonok (pl. üzletszabályzat útmutató, sablon rendszerüzenetek, szállítólevél modul) kizárólag segédletként, kiindulási alapul szolgálnak. A Felhasználó köteles üzletszabályzatát és rendszerüzeneteit a valós működésnek és a jogszabályoknak megfelelően maga kialakítani.

5. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Amennyiben a Szolgáltató a szerver túlterhelést okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenn tartja a jogot magának, hogy az érintett weboldalt zárolja vagy törölje.

6. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Felhasználó a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a weboldalt és annak teljes tartalmát.

7. Az adminisztrációs rendszerbe történő belépést biztosító jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználók felelőssége. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Amennyiben elfelejtette jelszavát, a regisztráció során megadott e-mail címére itt kérhet új belépési jelszót: http://www.eoldal.hu/elfelejtett-jelszo. Amennyiben e-mail címe a regisztráció óta megváltozott, és elmulasztotta adatainál módosítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címen.

8. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a www.eoldal.hu design elemeit, a megjelenítési és szöveges sablonokat és a weboldalát működtető szoftvert) szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

9. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. A Weboldal zárolása

1. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető Plusz, Üzleti és eShop csomag Felhasználó weboldala elérhetőségét és annak tartalmát újabb megrendelés hiányában az előfizetés lejártakor, újabb megrendelés esetén a 30 napos fizetési határidő elmulasztásakor zárolja a Szolgáltató. Az előfizetési időszak lejártának közeledtéről előzetesen 45 és 10 nappal, valamint a lejárat napján a regisztrációkor megadott e-mail címre figyelmeztető automata üzenetet küld a Szolgáltató a Felhasználó részére. A fizetési határidő leteltéről 10 nappal korábban és a lejárat napján küld a Szolgáltató figyelmeztető automata üzenetet a Felhasználó részére a regisztrációkor megadott e-mail címére. A weboldal tárhelycsomag előfizetésének meghosszabbításának elindítása utólag akkor is lehetséges az adminisztrációs rendszeren keresztül, ha a weboldal már zárolva van. A sikeres megrendelést követően a zárolás automatikusan megszűnik. A meghosszabbításról további részleteket itt tudhat meg: http://www.eoldal.hu/arlista/reszletek.

2. A Szolgáltató a weboldal tartalmát zárol(hat)ja a jelen Szabályzat III.2. vagy V.1, V.2. V.5. pontban rögzített esetekben is.

3. Felhívjuk figyelmét, hogy a zárolt weboldal tartalmához – az V.1. pontban foglalt zárolási esetet kivéve – a zárolás feloldása nélküli is hozzá lehet férni az adminisztrációs rendszeren keresztül. Ezért amennyiben a weboldal zárolása a III.2., V.2. vagy V.5. pontban foglaltak miatt történik, és a tartalmának ismételt hozzáférhetővé tétele bármely okból szükséges, a Felhasználó az adminisztrációs rendszeren keresztül elérheti azokat.

4. Amennyiben zárolt weboldala feloldását kívánja kezdeményezni, írjon az ugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címre.

5. Zárolt weboldal törlésére a zárolást követő 3 hónap elteltével kerül sor automatikusan, ha a zárolás feloldását a Felhasználó nem kezdeményezi.

6. A weboldal a törlés kezdeményezése esetén is zárolásra kerül. Annak tartalma 9 napig még a moderátor segítségével elérhető.

VII. Felelősség

1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

4. Az eShop csomagra előfizető Felhasználó weboldalán elérhetővé tett üzletszabályzat, valamint a Felhasználó által küldött rendszerüzenetek, szállítólevelek tartalmáért, helytállóságáért és a webáruház működés jogszabályoknak való megfeleléséért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizárja a felelősségét az eShop csomag Szolgáltatásban elérhető szolgáltatások (pl. szállítólevél modul, rendeléskezelő modul, levelezőlista, hírlevél, stb.) nem megfelelő használatából, valamint a webáruház jogszabályokkal ellentétes működéséből, a rendszerüzenetek valamint az üzletszabályzat működéssel vagy jogszabályokkal ellentétes megfogalmazásából eredő károkért.

5. A Felhasználó weboldalán keresztül elérhető tartalom és szolgáltatások (pl. hírlevél, levelezőlista, hozzászólás, webruház, regisztráció, külső szolgáltató által biztosított chat, stb.) tekintetében a Felhasználó minősül adatkezelőnek és felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért a Szolgáltató mint tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató a Felhasználó utasítása alapján jár el az adatkezelési műveletek végrehajtása során.

6. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető alapszolgáltatások esetében a Felhasználó fizetéssel kapcsolatos bármilyen hibajelzést a fizetést lehetővé tevő, a Szolgáltatótól különböző vállalkozásnak kell megtennie, illetve a fizetéssel kapcsolatos esetleges kártérítési igényét csak és kizárólag ugyanezen vállalkozással szemben érvényesítheti.

VIII. A csomag módosítása, a szerződés megszűnése

1. A Felhasználó bármikor magasabb kategóriájú csomagra (Ingyenes csomag helyett bármely fizetős csomagra, Plusz csomag helyett Üzleti vagy eShop csomagra, Üzleti helyett eShop csomagra) változtathatja előfizetését. A csomagváltásról és annak menetéről itt tájékozódhat: http://ugyfelkapu.eoldal.hu "Fizetéssel és rendeléssel kapcsolatos információk" menüpont és almenüpontjai az igénybevett szolgáltatás típusától függően.

2. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a Szolgáltató zárolja a weboldalt, és a törlés aktiválását követő 9 nap elteltével pedig törli. A weboldal törlésével a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésével a tárolt adatok is törlésre kerülnek. Figyelem! A domain szolgáltatóval kötött domain regisztrációs szerződés ebben az esetben a jelen Szerződéstől függetlenül továbbél.

3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például, ha a Szolgáltatás használatával jogsértést vagy jelen Szerződés szabályainak megsértését követi el), a Szolgáltató élhet jelen Szerződésben foglalt jogával, és törölheti a weboldalt és a rajta tárolt adatokat, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eOldal bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

5. Figyelem! Kérjük, hogy a weboldal keretén belül közzétett információk mentéséről gondoskodjon, mert ilyen jellegű szolgáltatást semmilyen esetben nem végzünk.

IX. Adatvédelem

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Budapest, 2022.04.20.