Tartalmi szabályzat

Az eOldal Felhasználók weboldalainak tartalmára, és ezen weboldalak felhasználói által hozzáférhetővé tett tartalmakra (továbbiakban együtt: Felhasználói Tartalmak) vonatkozó szabályzat (továbbiakban: Tartalmi szabályzat)

I. Általános szabályok

1. Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

2. Jelen Tartalmi szabályzat értelmében Felhasználó alatt az eOldal Felhasználók weboldalainak látogatóit, felhasználóit is megfelelően érteni kell.

3. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

4. Tilos

a. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

b. személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik személyt zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá valamely természetes személy mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

c. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;

d. személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet az érintett hozzájárulása nélkül elhelyezni, idetartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

e. olyan termékeket engedély hiányában ajánlani, amelyek forgalmazása engedélyköteles vagy amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), , továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve kizárólag üzletben forgalmazható termékeket (pl. fegyverek, veszélyes tárgyak) forgalmazni, szexuális szolgáltatást kínálni, stb.;

f. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

g. a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói Tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után azonos céllal új regisztrációt létesíteni;

h. szándékosan hátráltatni a szolgáltatást;

i. szándékosan félrevezetni a Felhasználókat, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;

j. más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;

k. vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve valótlan sértő kijelentést tenni;

l. bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

m. a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;

n. jogszabályba ütköző módon vagy formában, másokat feltehetően sértő politikai tartalmú kijelentéseket tenni.

5. Csak jelszóval ellátott weboldalon lehet:

a. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat, obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

b. a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: vényköteles gyógyszer- vagy dohányreklám).

6. Kizárólag Üzleti vagy eShop csomagban működő weboldalakon lehet:

a. reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni.

Kereskedelmi tevékenység kizárólag a fogyasztóvédelmi, verseny- és reklámjogi, valamint egyéb kereskedelmi jogi előírások betartása mellett végezhető a weboldalon.

Kérjük, hogy fokozott gondot fordítson weboldala tartalmára!

A fentiek alapján tehát tilos például:

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom azonnali eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó regisztrációjának törlésére.

A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes információkat a Moderálási alapelvek részben, alább talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott részletezett gyakorlatot!

II. Moderálási alapelvek

1. A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a Felhasználói Tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A moderátorok elsősorban a regisztrált eOldal Felhasználó által közzétett Felhasználói Tartalmakat ellenőrzik.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van a Felhasználói Tartalmakat törölni, de akár a Felhasználó eOldal regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül valamely Felhasználó szankcionálásának, illetve jogi eljárás kezdeményezésének szükségessége.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes Felhasználói Tartalmak tényleges tartalmát, vagy egyes Felhasználói Tartalmakat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes Felhasználói Tartalmak részleteinek törlésére.

Amennyiben valamely Felhasználó a jelen szabályzatba ütköző tartalmat helyez el a weboldalán, akkor a moderátorok a szabályzat megsértésének súlyát mérlegelve azonnal zárolják az oldalt (pl.: üzleti tartalom Ingyenes vagy Plusz csomagban). A felszólító levél és az adminisztrációs rendszerben feltüntetett moderációs üzenet tájékoztatja a Felhasználót a zárolás okáról és a teendőkről.
Amennyiben a Felhasználó szeretné a zárolást megszüntetni, és végrehajtotta a szükséges teendőket, a moderátorral szükséges felvennie a kapcsolatot. Ezt követően a moderátor újramoderálja a tartalmat, és dönt a zárolás megszüntetéséről, és erről a Felhasználót értesíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint jelzés vagy észlelés alapján egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. Az eOldal Felhasználó weboldalának látogatói által elhelyezett Felhasználói Tartalmat elsősorban a weboldalt üzemeltető Felhasználó távolíthatja el értesítés esetén vagy saját belátásából.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint valamely weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A jogsértő látogatói Felhasználói Tartalom törlését elsősorban a weboldal üzemeltetőjétől tudja kérni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: eoldal@centralmediacsoport.hu.

2. A weboldalakat létrehozó Felhasználók moderálási kötelezettségei

Az egyes weboldalakon a látogatók számára biztosított felületek (hozzászólás, blogbejegyzés, fórum, stb.), és az ott a látogatók által elhelyezett Felhasználói Tartalmak moderálására a weboldalt létrehozó Felhasználó a jelen szabályzatban foglaltak szerint, illetve ezzel összhangban jogosult és köteles. Kérjük, hogy a kifogásolt hely, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze a weboldal üzemeltetőjének, ha Ön szerint valamely weboldalon elérhető valamely Felhasználói Tartalom jogsértő.

Amennyiben elmulasztja moderálni a Felhasználói Tartalmakat weboldalán a moderátorok saját eszközeikkel fogják elvégezni a moderációt, azaz zárolni vagy törölni fogják a teljes weboldalt saját belátásuk szerint, valamint a probléma súlyától függően.

Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalát látogatók által elhelyezett Felhasználói Tartalom miatt az egész weboldal zárolásra vagy törlésre kerüljön, kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezeket, és moderálja a jelen szabályzatba ütköző tartalmakat.

3. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A jelen fejezet célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a Felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

Az egyes tilalmak részletesen:

a. Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata.

Az, hogy egy Felhasználói Tartalom trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott eOldal, fórum, illetve a téma jellegének függvényében, a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is.
Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a Felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek olyan Felhasználói Tartalmakat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmasak lehetnek arra, hogy másokban rossz érést keltsenek, vagy ha azonos tárgyban több Felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják.

b. A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá más természetes személyek befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.

A weboldal nem a megfelelő színtér arra, hogy a Felhasználók személyeskedő üzeneteket küldözgessenek, és magántermészetű konfliktusaikat publikálják. Ennek megfelelően tudomásszerzés esetén törlésre kerülhet minden olyan tartalom, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon. Közszereplők említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.

c. Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.

d. Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél, telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) érintett hozzájárulása nélküli elhelyezése. Ide tartozik más természetes személyről bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben tekinti jelen Tartalmi Szabályzattal összhangban lévőnek a személyes információ Szolgáltatás keretében való megjelenítését, ha azt valamely személy saját magáról önkéntesen adta meg vagy a személyes információ közzétételéhez megfelelő hozzájárulást adott. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, sem nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért az igazolhatóan az érintettől származó megfelelő jelzés esetén minden olyan tartalom törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

e. Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy engedélyköteles termékek engedély nélküli forgalmazása, továbbá forgalomba nem hozható termékek vagy kizárólag üzletben forgalmazható termékek eOldalon megvalósuló forgalmazása (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok, fegyverek, veszélyes anyagok, egyes gyógyászati segédeszközök, stb.), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények végzéséhez, valamint szexuális szolgáltatás kínálása.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató vagy eOldal Felhasználó által működtetett nyilvános oldalon, a Szolgáltató, illetve az eOldal Felhasználó – bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény alapján. A moderátorok ezért cselekszenek bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

f. Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató (vagy azzal egy cégcsoportba tartozó társaság) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

A Szolgáltató - és a vele egy cégcsoportba tartozó társaságok - számos magazin és on-line tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a Felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik..

g. A moderátorok döntésének felülbírálása, és a törölt Felhasználó Tartalmak bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele, a Felhasználó regisztrációjának törlése után ugyanezen célból új regisztráció létesítése.

Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.

h. A szolgáltatás szándékos hátráltatása.

Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") Felhasználói Tartalmak megosztása.

Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a Felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy Felhasználók csoportját.

Ez vonatkozik, de nem korlátozódik a következőkre: Bot-ok, Makrók, stb.

i. Felhasználók szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.

Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy Felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.

A fentieken túl, bármely e-shopban árusított termékekkel kapcsolatos félrevezető vagy valótlan információk közzététele fogyasztóvédelmi, reklámjogi és versenyjogi jogsértést valósíthat meg.

j. Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.

Tilos a Szolgáltatás és a weboldalak megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető Felhasználónak.

k. Vállalkozások termékeinek valóságot nélkülöző becsmérlése, jóhírnevének megsértése

A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

Mind a jóhírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálni véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért megfelelő jelzés alapján minden esetben fellépnek, ha a Felhasználói Tartalom valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.

A Felhasználói Tartalmak nem tükrözik a Szolgáltató véleményét.

l. Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása.

Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:

A fentieken túl a weboldalon folytatott kereskedelmi tevékenység során a Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására is, így különösen:

m. Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. Kampánycsend ideje alatt a Szolgáltató a politikai témájú weboldalakat figyelmeztetés nélkül törölheti.

Csak jelszóval ellátott weboldalon lehet:

n. Olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat, obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.

Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés és jelszó alkalmazása mellett történjen.

Bárki által elérhető weboldalon tehát nem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalmat közzétenni. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a minősítésre. A moderátorok az érintett weboldalt zárolják vagy törlik.

o. A kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: vényköteles gyógyszer- vagy dohányreklám)

Ezen termékek reklámozása jogszabályilag tilos, ugyanakkor szakmai körökben, vagy meghatározott kor feletti felhasználók körében lehetőség van a termékek ismertetésére.

Kizárólag Üzleti vagy eShop csomagban működő weboldalon lehet:

p. Reklámot közzétenni, bárminemű, reklámtörvénybe nem ütköző üzleti vagy kereskedelmi tevékenységet folytatni.

Minden olyan tevékenység, amelynek közvetve vagy közvetlenül, ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység, áru, szolgáltatás, stb. értékesítése a célja, vagy ha a weboldal tartalma nyomán ennek lehetősége fennáll, reklám.

Eszerint kizárólag Üzleti és eShop csomagban működhet pl. a weboldal, ha készítője bemutatkozásakor leírja az általa előállított termékeket és azok jellemzőit, valamint kifejezetten említi a cégek számára történő ajándék és reprezentációs tárgyak készítését, azaz körülírja tevékenységi körét; ha a weboldalon fotók formájában is közzéteszi eddigi munkáit, valamint referenciákat sorol, és szakmai felkészültségét alátámasztó adatokat közöl, elérhetőségét megadja. Mindezek alapján és összességét tekintve a weboldal kereskedelmi célzata egyértelműen felismerhető, az ügyfél tevékenységi körének megfelelő saját szolgáltatásait mutatja be, és a rendelkezésre bocsátott információk megfogalmazása, valamint a weboldal teljes tartalma kétséget kizáróan a lehetséges megrendelőkhöz szól.

A Reklámtörvény értelmében gazdasági reklám minden olyan közlés, tájékoztatás, amely alkalmas bármely szolgáltatás vagy termék értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy ezzel összefüggésben a vállalkozási tevékenység népszerűsítésére. Amennyiben a weboldalkészítő bemutatkozása a weboldalon minderre alkalmas, azaz megállapítható, hogy reklámot tesz közzé, vagy gazdasági reklámot tartalmazó hírlevelet küld a weboldalon feliratkozóknak, az oldal kizárólag Üzleti vagy eShop csomagban működhet.

Amennyiben az oldalát nem kívánja Üzleti vagy eShop csomagban üzemeltetni, a weboldal nem tartalmazhat semmilyen fajta reklámot (sem sajátot, sem külső hirdetést) vagy külső kódot, amely hirdetési céllal más honlapra linkel; nem használható cégek, szolgáltatások vagy termékek bemutatására, a levelezőlistára kizárólag gazdasági reklámot nem tartalmazó levelek küldhetők. Figyelem! Amennyiben a Szolgáltató nem Üzleti vagy eShop csomagban működő weboldalon ilyet észlel, az oldalt zárolja, vagy azonnal eltávolítja.

1. számú melléklet

Budapest, 2013. április 5.

Frissítve: 2013. május 5.